Podatki od spadków

Czy spadkobiercy nie będą musieli płacić podatku dochodowego od nabytych w spadku jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?

Z treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż jeśli osoba nabyła jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, a następnie po jakimś czasie przedstawiła je do wykupu, musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% od przychodu. Jakie zmiany podatkowe dotykają prawa spadkowego?

Przychód w tym przypadku stanowi kwotę otrzymaną w zamian za wykupienie jednostek od funduszu, pomniejszoną o kwotę, jaką ta osoba przeznaczyła na zakup ww. jednostek. A zatem podatek należy zapłacić od czystego zysku.

Organy podatkowe oraz fundusze inwestycyjne, w odniesieniu do spadkobierców osób, które nabyły w spadku takie jednostki, dokonują wykładni ww. przepisów w ten sposób, że jeśli spadkobierca nabył jednostki uczestnictwa w funduszu w drodze spadku, to nie poniósł żadnych kosztów ich nabycia, tym samym uważają, że wszystkie środki uzyskane w związku z wykupem jednostek są dla spadkobiercy, krótko mówiąc zyskiem, bowiem nie poniósł żadnych kosztów zakupu jednostek.

Obecnie wykładnia przepisów stanowiących podstawę odmowy spadkobiercy zaliczenia kosztów poniesionych na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych na koszty uzyskanego dochodu, uległa zmianie. Można to zaobserwować na podstawie kilku orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl których prawem majątkowym jest także prawo do pomniejszenia przychodu o koszty, które poniósł spadkodawca nabywając jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, przy przedstawieniu jednostek do wykupu funduszowi. Tym samym, należy uznać, iż w świetle ww. orzeczeń, podatek dochodowy obciąża jedynie zysk osiągnięty w związku z przedstawieniem do wykupu jednostek funduszu inwestycyjnego.

Jednak czy taką wykładnię będą stosowały także organy skarbowe? To z pewnością okaże się za kilka miesięcy.

Make a free website with emyspot.com - Report abuse